Godišnji financijski plan

Na skupštini Udruge “MI”- Split, dana 27. listopada 2023. prihvaćen je Financijski plan za 2024. godinu.

Rashodi za radnike (plaće i doprinosi)

plaće

11.000,00 €

12

132.000,00 €

Materijalni rashodi

 

                        

 

                                 

Naknade troškova radnicima

službena putovanja (javni prijevoz, smještaj, parking i dr.)

100,00 €

12

1.200,00 €

dnevnice

100,00 €

12

1.200,00 €

Naknade troškova volonterima

 

20,00 €

10

200,00 €

Izdaci za naknade osobama izvan radnog odnosa

honorari

1.500,00 €

1

1.500,00 €

osvježenje

                        

 

                                 

putni trošak

                        

 

                                 

Rashodi za usluge

telefon

300,00 €

12

3.600,00 €

pošta

20,00 €

12

240,00 €

usluge tekućeg održavanja ured

70,00 €

12

840,00 €

usluge investicijskog održavanja ured/program

                        

 

                               

usluge tekućeg održavanja - automobili

150,00 €

12

1.800,00 €

promidžba

                        

 

                                

komunalne usluge

250,00 €

12

3.000,00 €

zakupnine i namajmnine

220,00 €

12

2.640,00 €

zdravstvene usluge

 

 

 

intelektualne usluge (revizija i sl.)

                        

 

                                 

računalne usluge

                        

   

ostale usluge - knjigovodstveni servis

550,00 €

12

6.600,00 €

ostale usluge tenički pregled vozila

90,00 €

3

270,00 €

ostale usluge ENC

300,00 €

1

300,00 €

Rashodi materijal i energiju

uredski materijal (i higijena)

100,00 €

12

1.200,00 €

energija ured

200,00 €

12

2.400,00 €

energija gorivo

100,00 €

12

1.200,00 €

sitni inventar

20,00 €

12

240,00 €

autogume

   

                                

Ostali nespomenuti materijalni rashodi

reprezentacija

200,00 €

1

200,00 €

članarine

120,00 €

1

120,00 €

kotizacije

     

ostali (porez cestarina i sl.)

500,00 €

1

500,00 €

Financijski rashodi

bankarski troškovi

110,00 €

12

1.320,00 €

Donacije

donacije za HCRV ili dr.)

 

 

 

Kazne, penali, štete

isto

150,00 €

1

150,00 €

Rashodi vezani uz financiranje neprofitnih organizacija

projektno i drugo

 

 

                                 

UKUPNO RASHODI

 

                         

 

162.720,00 €

   

                           

   

PRIHODI

opis

 

količina

 ukupno €

Prihodi od financijske imovine

kamate, tečajne razlike i sl.

     

Prihodi od nefinancijske imovine

zakup i iznajmljivanje

     

Prihodi od donacija

državni proračun

   

24.000,00 €

proračun JLS

   

6.500,00 €

inozemne vlade i međunarodne organizacije

   

12.000,00 €

trgovačka društva i druge pravne osobe

   

40.000,00 €

građani i kućanstva

   

2.000,00 €

ostali prihodi  - EU fondovi

   

78.450,00 €

Ostali nespomenuti prihodi

naplaćena otpisana potraživanja

     

Višak prihoda

       

UKUPNO PRIHODI

     

           

 162.950,00 €

         

NEMAMO NIKAVIH ZADUŽIVANJA I OTPLATA TE NISMO U OBVEZI SASTAVITI PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA.

Slobodan Škopelja, predsjednik

finpoUdruga "MI" - Split je partner Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u provedbi programa
Regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.

UNHCR logoUdruga "MI" - Split je dugogodišnji implementing partner Visokog povjerenika UN-a za izbjeglice u provedbi programa
"Izgradnja društva dobrodošlice".

hrvatska mreza

Ured za udruge

Projekt PROCAREFUL sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Izražena stajališta isključiva su odgovornost Udruge "MI" - Split i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.“